"> Izvršni postupak - Advokatska kancelarija Marković
Ponedeljak - Petak - 9:00 - 17:00
Krunska 24/19Beograd
office@akmarkovic.rs

Izvršni postupak

Izvršni postupak

Jedan od današnjih najvećih problema poslovanja mnogih privrednih društava i drugih lica predstavlja neispunjavanje, odnosno neredovno ispunjavanje obaveza. To u velikoj meri utiče na ostvarivanje poslovnih rezultata i uspeha, što, u krajnjoj liniji, može dovesti do nelikvidnosti poverioca ili, čak, i do njegovog stečaja.

U srpskom pozitivnom pravu samopomoć nije dozvoljena i predstavlja krivično delo. Prema tome, ukoliko dužnik ni nakon isteka dobrovoljnog roka za ispunjenje ne ispuni svoje obaveze,  poveriocu ne preostaje ništa drugo nego da prinudnim putem ostvari svoje pravo.

Postupak prinudne naplate i obezbeđenja potraživanja, kao i postupak prinudnog sprovođenja sudskih odluka naziva se izvršni postupak, i on je u celosti regulisan Zakonom o izvšenju i obezbeđenju.

Izvršni poverilac pokreće izvršni postupak tako što nadležnom sudu podnosi predlog za izvršenje, a uslov za pokretanje izvršnog postupka jeste da je potraživanje poverica dospelo, a da nije namireno (ili je, pak, namireno delimično). Dakle, da bi izvršni poverilac mogao da namiri svoje potraživanje od izvršnog dužnika, potrebno je da nadležni sud donese rešenje o izvršenju na osnovu kojeg će sud ili javni izvršitelj biti u obavezi da sprovede postupak izvršenja.

Predlog za izvršenje može se, s jedne strane, podneti na osnovu izvršne isprave. Izvršna isprava je sudska presuda, sudsko poravnanje, odluka doneta u upravnom ili prekršajnom postupku. Izvršna isprava postaje izvršna tek kada više ne može da se napada redovnim pravnim lekovima (dakle, nakon pravnosnažnosti), kao i nakon isteka roka za dobrovoljno ispunjenje obaveza (paricioni rok).  S druge strane, predlog za izvršenje može se podneti i na osnovu verodostojne isprave, kao što su faktura (račun), menica, bankarska garancija, akreditiv, izvod iz poslovnih knjiga o izvršenim komunalnim ili srodnim uslugama, i slično.

Izvršni postupak se sprovodi hitno i u njemu važi princip proporcionalnosti. Drugim rečima, visina potraživanja izvršnog poverioca mora biti u srazmeri sa imovinom izvršnog dužnika na kojoj se sprovodi izvršenje.

Imajući u vidu kompleksnost izvršnog postupka, kao i težinu posledica koje može ostaviti na obe strane u postupku, važno je potražiti pravnu pomoć i pravne savete od stručnih lica. Advokatska kancelarija Marković vam uvek stoji na raspolaganju i pruža pravnu pomoć i savete, kako izvršnim poveriocima, tako i izvršnim dužnicima, u svim fazama izvršnog postupka. Naše klijente savetujemo koje pravne akte mogu podneti tokom postupka, informišemo o posledicama (ne)postupanja po odlukama donetim u toku izvršnog postupka, omogućujemo izvršnim poveriocima da na efektan način namire svoje potraživanje, odnosno izvršnim dužnicima da odbiju zahteve izvršnog poverioca ukoliko za to postoje pravno valjani razlozi.

Svi se pokoravamo zakonima da bismo bili slobodni.

Ciceron