"> Obligaciono pravo - Advokatska kancelarija Marković
Ponedeljak - Petak - 9:00 - 17:00
Krunska 24/19Beograd
office@akmarkovic.rs

Obligaciono pravo

Obligaciono pravo

Obligaciono pravo predstavlja reguliše pravni odnos između subjekata prava na osnovu kojeg, jedna strana – poverilac, ima pravo da zahteva davanje, činjenje ili nečinjenje od druge strane, dok druga strana – dužnik ima obavezu da takav zahtev i ispuni.

Ova pravna oblast detaljno je regulisana Zakonom o obligacionim odnosima i zasniva se na načelu ravnopravnosti strana, načelu zabrane zloupotrebe prava, načelu savesnosti i poštenja, načelu ekvivalencije (jednake vrednosti davanja), kao i načelu zabrane prouzrokovanja štete i načelu zabranje stvaranja i iskorišćavanja monopolskog položaja.

Svi obligacioni odnosi u najvećoj meri proističu iz ugovora i prouzrokovanja štete. Ugovor je saglasna izjava volja dve strane. Veći broj ugovora ne zahteva određenu formu, već se mogu zaključiti usmenim putem, dok zakoni za manji broj ugovora predviđaju pisanu formu, overu potpisa, pa čak i solemnizaciju sadržine ugovora. Iako su ugovoru u principu neformalni, praksa je pokazala da ugovorna strana koja  nije u stanju da se pismenim putem obaveže na ispunjenje obaveze, vrlo je verovatno da neće moći ni da je ispuni.

Naša kancelarija pruža najširi spektar pravnih usluga u domenu obligacionog, odnosno ugovornog prava. Pružamo stručnu pravnu ekspertizu za brojne ugovore, prvenstveno za ugovor o kupoprodaji. Takođe, pružamo neophodnu pravnu pomoć i detaljnu pravnu analizu kada su drugi ugovori u pitanju: ugovor o zakupu, ugovor o zajmu, ugovor o posluzi, ugovor o delu, ugovor o ostavi, ugovor o poklonu, ugovor o punomoćstvu, ugovor o doživotnom izdržavanju, kao i ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života. Savetujemo klijente u svim fazama ugovaranja ili zaključivanja pravnih poslova, bez obzira da li se radi o pravnim ili fizičkim licima.

“Ko drugome prouzrokuje štetu, dužan je naknaditi je.” Bez obzira da li se radi o materijalnoj ili nematerijalnoj šteti, Vaše je pravo da od štetnika zahtevate naknadu. Advokatska kancelarija Marković zastupa klijente u postupcima naknade (materijalne i nematerijalne) štete, i pružamo svu drugu relevantnu pravnu pomoć po pitanju ispunjenja, raskida ili poništaja ugovora, kao i utvrđenja njegove ništavosti i naplate potaživanja.

“Kada je pravda, da ostane pravda, kada je nepravda da se napravi Pravda.”

Carl Schurz