"> Zastupanje pred sudovima - Advokatska kancelarija Marković
Ponedeljak - Petak - 9:00 - 17:00
Krunska 24/19Beograd
office@akmarkovic.rs

Zastupanje pred sudovima

Zastupanje pred sudovima

Cilj građanskog procesnog prava ili zastupanja klijenata pred sudovima je omogućavanje zaštite svih njihovih priznatih i zakonom zagarantovanih prava, pravnih interesa i sloboda u slučaju njihove povrede, ugroženosti ili promene.

Sve naše klijente, u njihovom najboljem interesu, zastupamo u parničnim i vanparničnim postupcima pred prvostepenim i drugostepenim sudovima. Sastavljamo tužbe, protivtužbe, žalbe, podneske, pismena i druge procesnopravne akte neophodne za sprovođenje postupka. Savetujemo klijente o načinu postupanja i odlučivanja sudova u parnicama, kao i u drugim ličnim, imovinskim i porodično pravnim stvarima koje ne spadaju u parnični postupak.

Bez obzira na stvarnu, mesnu ili funkcionalnu nadležnot sudova, sačinjavanje tužbi i predloga kao inicijalnih akata za pokretanje parničnog, odnosno vanparničnog postupka, predstavlja prvenstvenu oblast delovanja advokatske kancelarije Marković.

Krivično procesno pravo je grana prava koja reguliše krivičnoprocesni položaj subjekata u pretkrivičnom i krivičnom postupku u kojima oni preduzimaju određene krivičnoprocesne ranje i na taj način uspostavljaju krivčnoprocesne odnose. Predmet, zadatak i cilj krivičnog postupka jeste rešenje krivične stvari.

U tom smislu, naša advokatska kancelarija bavi se zastupanjem i odbranom klijenata u krivičnim postupcima.

Ukazujemo na moguće pravne posledice svih sudskih odluka.

Država postoji u korist dobrog života građana, a ne samo u korist života.

Aristotel