"> Nasledno pravo - Advokatska kancelarija Marković
Ponedeljak - Petak - 9:00 - 17:00
Krunska 24/19Beograd
office@akmarkovic.rs

Nasledno pravo

Nasledno pravo

Nasledno pravo predstavlja granu prava koja reguliše sve naslednopravne odnose u slučaju smrti osobe, odnosno ono uređuje prelazak imovine i svih drugih subjektivnih prava i obaveza ostavioca na njegove naslednike. Nasleđuje se, dakle, zaostavština koju čine čine sva prava i obaveze koje su ostaviocu pripadali u trenutku njegove smrti. Na osnovu Zakona o nasleđivanju, ostavioca mogu naslediti: njegovi potomci, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegov bračni drug, njegovi roditelji, njegovi usvojioci, njegova braća i sestre i njihovi potomci, njegovi dedovi i babe i njihovi potomci i njegovi ostali preci.

Postoje dva pravna osnova na kojima se zasnivaju nasledna prava ostavioca: zakon (tada govorimo o zakonskom nasleđivanju) i testament (zaveštanje) (tada govorimo o testamentarnom nasleđivanju).

Prema našem pozitivnom pravu, ukoliko ostavilac nije imao testament, zaostavština će se raspraviti shodno odredbama Zakona o nasleđivanju.

Advokatska kancelarija Marković pomoći će vam da preduzmete sve konkretne pravne radnje u cilju zaštite vaših naslednopravnih interesa, počev od pokretanja ostavinskog postupka, isticanje zahtevvanje i ostvarivanja prava na nužni nasledni deo, pa sve do utvrđivanja šta sve ulazi u zaostavištinu i zastupanja klijenata na ročištima u ostavinskim postupcima. Pored toga, pružamo pravnu pomoć po pitanju sačinjavanja i izvršenja testamenta, a takođe pružamo pravne usluge iz domena sastavljanja, pa do pravne ekspertize, svih drugih naslednopravnih ugovora: ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života, kao i ugovor o prenosu naslednog dela.

Takođe, vršimo i uknjižbu nepokretnosti nakon sprovođenja ostavinskog postupka, zastupamo klijente i u parnicama koje nastanu povodom ostavinskog postupka i pružamo drugu pravnu pomoć povodom svih ostalih segmenata koji se tiču nasleđivanja i naslednog pava.

Najbolje je za čovjeka da provodi život što više u dobrom raspoloženju, a što manje u zlovolji.

Demokrit